تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)

چکیده:
در پژوهش حاضر، ناپلی آرتمیا با غلظت های مختلف (2/0 و 4/0 گرم در لیتر) عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) غنی سازی و همراه با غذای پایه کنسانتره در تغذیه پست لارو میگوی سفید غربی (میانگین طول کل 05/0±2/0 سانتی متر و میانگین وزن 20/0±10/10 میلی گرم) به مدت 30 روز استفاده شد. عملکرد رشد شامل میزان طول کل، وزن و ضریب رشد ویژه در روزهای 1، 15 و 30 و درصد بازماندگی در انتهای دوره پرورش تعیین شد. آزمایش استرس شوری و استرس فرمالین نیز در روزهای 15 و 30 دوره پرورش انجام شد. نتایج نشان داد استفاده از عصاره برگ حرا در غلظت های 2/0 و 4/0 گرم در لیتر بر عملکرد رشد میگوها نسبت به تیمار شاهد تاثیر مثبت داشت. میگوهای تغذیه شده با آرتمیای غنی شده بطور معناداری از بازماندگی بیشتری برخوردار بودند. تحمل استرس شوری در میگوهای تغذیه شده با آرتمیای غنی شده بیشتر از تیمار شاهد بود. در تست فرمالین نیز بازماندگی میگوهای تغذیه شده با عصاره برگ حرا نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود، هر چند اختلاف معنی دار نبود. در مجموع، استفاده از آرتمیای غنی شده با عصاره برگ حرا در مرحله لاروی میگوی سفید غربی می تواند موجب بهبود کیفیت پست لاروها شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780538 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!