اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر، تعیین سمیت حاد یا غلطت کشندگی (50LC 96 ساعته) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در بچه ماهیان آمور Ctenopharyngodon idella و بررسی تاثیر این عصاره بر روی باکتری Aeromonas hydrophila بوده است. 180 قطعه بچه ماهی آمور با میانگین وزنی 5 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه تیمار با غلظت های 2000، 2300، 2600، 3000 و ppm3500 عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس و یک گروه شاهد تقسیم شدند (هر گروه با سه تکرار). محدوده کشندگی مقادیر عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در مدت زمان 96 ساعت به روش لگاریتمی برابر ppm56/2478 تعیین شد. مطالعات آسیب شناسی بافت های آبشش و کبد بچه ماهیان آمور که در معرض غلظت تحت کشنده عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس قرار داشتند نشان دهنده بیشترین ضایعات شامل پرخونی و خونریزی بود. برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC) از روش رقت لوله ای و برای تعیین حداقل غلظت کشندگی ماده ضد میکروبی ( MBC) از محیط کشت استفاده شد. نتایج حاصل مشخص کرد که عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس دارای حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد (MIC) mg/mL 25/0 و حداقل غلظت کشندگی ( MBC) mg/mL 5/0 بود. در مجموع، عصاره هیدرو الکلی اکالیپتوس از رشد باکتری A. hydrophila در محیط کشت جلوگیری کرد و با توجه به تاثیرات سوء آنتی بیوتیک ها می تواند به عنوان جایگزین آن ها در کنترل و نابودی باکتری A. hydrophila مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780540 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!