اثرات تانن اسپرس عمل آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه های تولید گاز و تخمیربرون تنی

چکیده:
این آزمایش با هدف اثر اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با آب یا اوره بر جمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه های تولیدگاز و خصوصیات تخمیر برون تنی انجام شد.تیمارها شامل علوفه اسپرس عمل آوری شده (با آب یا اوره) و بدون عمل آوری بودند. داده های روش گاز در قالب طرح اندازه گیری های تکرارشونده و سایر داده ها در قالب طرح کامل تصادفی آنالیز شد. نتایج نشان داد عمل آوری با اوره و آب باعث کاهش درصد ماده خشک شد. بیشترین میزان درصد پروتئین خام مربوط به عمل آوری با اوره(25/14درصد) بود. اثر عمل آوری با آب و اوره بیشترین درصد کاهش ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم را در اسپرس آبی داشت (05/0>P). نتایج نشان داد اسپرس آبی عمل آوری شده با آب و اوره دارای پتانسیل تولیدگاز و نرخ تولید گاز بالاتری بود. افزایش گاز تولیدی در تیمارهای عمل آوری اسپرس آبی با آب یا اوره نشان دهنده اثر تانن-زدایی عمل آوری با آب یا اوره بر اسپرس بود. بیشترین و کمترین میزان ماده آلی هضم شده واقعی مربوط به تیمارهای اسپرس آبی عمل آوری با آب و اسپرس دیم بدون عمل آوری (به ترتیب با 296 و 105میلی گرم) بود. در مورد فاکتور جداکننده تیماراسپرس آبی عمل آوری با آب (01/6 میلی لیتر بر میلی گرم) اختلاف معنی دار با دیگر تیمارها داشت(05/0>P). کمترین و بیشترین غلظت نیتروژن آمونیاکی به ترتیب مربوط به اسپرس دیم بدون عمل آوری و اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با اوره بود (05/0>P). اثر تیمارها بر جمعیت کل باکتری های شکمبه، باکتری های سلولولایتیک و پروتوزوآها معنی دار شد (05/0< P). تانن اسپرس موجب کاهش تولید گاز در کل فرآیند تخمیر شکمبه در پایان انکوباسیون شد. در مجموع، عمل آوری اسپرس با آب و اوره موجب تغییر جمیت باکتری های کل، سلولولیتیک، پروتوزوآها و در نهایت افزایش سنتز توده میکروبی شد. به طور کلی عمل آوری اسپرس با آب روش موفق و ارزان تری نسبت به روش استفاده از اوره بوده و قابل توصیه می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780974 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.