تعیین تیپ جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ی اهواز

چکیده:
کلستریدیوم پرفرینجنس باکتری پاتوژن مهمی است که باعث بیماری های مختلفی در دام ها می-‏شود. این باکتری در 5 تیپ ‏A، ‏B، ‏C، ‏D‏ و ‏E‏ طبقه بندی می شود. تیپ ‏D‏ کلستریدیوم ‏پرفرینجنس عامل ایجاد بیماری آنتروتوکسمی در دام ها است. هدف از این مطالعه تعیین تیپ-‏های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس در منطقه ی اهواز بود. 369 نمونه مدفوع به صورت ‏تصادفی از گوسفندان این منطقه، جمع آوری گردید. پس از آماده سازی و کشت نمونه ها در ‏محیط آگار خون دار حاوی نئومایسین، باکتری های مظنون به کلستریدیوم پرفرینجنس با استفاده ‏از روش های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. درمجموع از 369 نمونه مدفوع ‏جمع آوری شده، با استفاده از روش های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، تعداد 56 جدایه مظنون به ‏کلستریدیوم پرفرینجنس جداسازی و شناسایی گردید. برای تایید مولکولی جدایه ها، ‏DNA‏ این ‏جدایه ها استخراج و با استفاده از پرایمر های اختصاصی توکسین آلفا، تایید مولکولی جدایه ها با ‏PCR‏ صورت گرفت. نتایج نشان داد که از 56 جدایه کلستریدیوم پرفرینجنس، 54 جدایه به ‏عنوان کلستریدیوم پرفرینجنستایید ملکولی شدند. تعیین تیپ این جدایه ها با استفاده از ‏پرایمرهای اختصاصی اگزوتوکسین های پنج گانه ی تیپ های مختلف این باکتری صورت ‏پذیرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 54 جدایه، به ترتیب 10 (52/18%)، 4 (41/7%)، 24 ‏‏(44/44%) و 16جدایه (63/29%)، تیپA، تیپB، تیپC و تیپD‏ می باشند. بنابراین شایع ترین ‏تیپ های این باکتری در این منطقه تیپ های ‏C‏ وD هستند. در این مطالعه، هیچ یک از جدایه ها ‏واجد ژن توکسین یوتا و نیز ژن آنتروتوکسین نبودند.‏
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780976 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.