افکار خودکشی در دانشجویان با گرایش های وسواسی: نقش ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی

چکیده:
زمینه و اهداف
این پژوهش باهدف بررسی ارتباط ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی با تفکر خودکشی در افراد با گرایش های وسواس انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی،470 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و از بین آن ها 163 نفر که نمره ی وسواس آن ها بالاتر از خط برش بود، به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های وسواس فکری-عملی ماد زلی، پرسش نامه ذهن آگاهی پنج وجهی، نگرش مسئولیت پذیری و مقیاس تفکر خودکشی بک استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان توسط نرم افزار SPSS ویرایش 21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
از بین مولفه های ذهن آگاهی مولفه های مشاهده (r=0.15 ، p<0.05)، عمل کردن با آگاهی (r=-0.87 ، p<0.01)، عدم قضاوت (r=0.86 ، p<0.01) و مولفه ی عدم واکنش به تجربه ی درونی (r=0.69 ، p<0.01) با تفکر خودکشی رابطه معنادار و معکوسی داشتند. همچنین مولفه ی مسئولیت پذیری با تفکر خودکشی رابطه ی مثبت و معناداری داشت (r=0.45 ، p<0.01). از بین مولفه های ذهن آگاهی، مولفه های عمل کردن با آگاهی و عدم قضاوت به ترتیب با ضرایب رگرسیونی (β=-0.33 ، β=-0.45) قادر به پیش بینی تفکر خودکشی در بین واحدهای پژوهش بودند (p<0.01). هم چنین متغیر مسئولیت پذیری با ضریب رگرسیون (β=0.35) قادر به پیش بینی تفکر خودکشی بود (p<0.01).
نتیجه گیری
مولفه ی های عمل کردن با آگاهی و عدم قضاوت و همچنین مسئولیت پذیری به عنوان تعیین گرهای اصلی در تفکر خودکشی در افراد با گرایش های وسواسی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1781317 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.