مقایسه «نسبت PSA به حجم بافت بینابینی» با «دانسیتهPSA» در پیشگویی سرطان پروستات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
PSA (Prostate Specific Antigen) یک تومور مارکر بسیار خوب است ولی اختصاصی سرطان پروستات نیست. در این پژوهش سعی شد PSA تعدیل شده TZ (Transitional) در بررسی تشخیصی سرطان پروستات با دانسیته PSA مقایسه گردد.
مواد و روش ها
در این مطالعه در 100 بیمار (50 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 50 بیمار مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات) با استفاده از سونوگرافی ترانس رکتال و مقادیر آزمایشگاهیPSA ، دانسیته PSA و PSA تعدیل شده برای TZ به دست آمد و با استفاده از نرم افزار SPSS-version 18 و آزمون آماری T-Test در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هیپرپلازی خوش خیم پروستات مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین PSA تعدیل شده TZ و دانسیته PSA در بیماران مبتلا به سرطان پروستات 21/0±17/1 و 17/0±91/0 و در بیمار مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات 14/0±65/0 و 064/0±34/0 بود. حساسیت و ویژگی PSA تعدیل شده برای TZ %6/26و 6/86% و حساسیت و ویژگی دانسیته PSA 30% و 3/93% بود.
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن باشد که جهت تشخیص سرطان پروستات PSA تعدیل شده برای TZ و دانسیته PSA هیچکدام از نظر حساسیت و ویژگی برتری بر یکدیگر ندارند و همچنین به نظر می رسد که دانسیته PSA جهت افتراق هیپرپلازی خوش خیم پروستات و سرطان پروستات و پیشگیری از بیوپسی غیر ضروری از PSA تعدیل شده برای TZ تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1781537 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!