بررسی تاثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان

چکیده:
مقدمه
آتونی رحم، شایع ترین علت خونریزی زایمانی است و انقباض مناسب رحم همراه با درد می باشد. طب فشاری منجر به تحریک عملکردهای فیزیولوژیک کانال ها شده و در برخی بیماری ها با اداره علائم و نیز با افزایش جریان انرژی باعث تعادل در عملکرد داخلی بدن می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر طب فشاری بر تون رحم و دردهای بعد از زایمان انجام شد.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1394 بر روی 114 مادر با زایمان طبیعی در بیمارستان ام البنین (س) انجام شد. مادران به صورت تخصیص تصادفی به 3 گروه طب فشاری اصلی و شم (نقاط نابجا) و کنترل تقسیم شدند. در گروه طب فشاری اصلی، بعد از تولد نوزاد و قبل از خروج جفت، فشاری به مدت 2 دقیقه بر روی نقاط سی وی 6 و 4 و در گروه طب فشاری شم، فشار کمتر روی دو نقطه نابجا اعمال گردید. گروه کنترل مداخله ای نداشتند. تون رحم بلافاصله بعد از خروج جفت و همزمان با پس درد با مقیاس سنجش دیداری، 1 و 2 ساعت بعد از تولد توسط کمک پژوهشگر اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کروسکال والیس، آنالیز واریانس و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
تون رحم کاملا منقبض در گروه طب فشاری اصلی در سه بار بررسی بلافاصله بعد از خروج جفت، در ساعت اول و ساعت دوم به ترتیب 5/89، 8/86، 8/86؛ در گروه طب فشاری شم 8/86، 2/84، 5/89 و در گروه کنترل 6/81، 3/76 و 9/78 بود و علی رغم اینکه در گروه اصلی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود، ولی بر اساس آزمون کروسکال والیس در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (05/0
نتیجه گیری
انجام طب فشاری بر نقاط اصلی بر تون و درد 1 و 2 ساعت پس از زایمان تاثیری ندارد، ولی در خصوص اثر آن در طول زمان مورد نظر برای پس درد و تاثیر بر تون، انجام مطالعات بیشتر ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1782272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.