تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:
هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین و تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی ورزش شنای این استانبوده است. این تحقیق از نوع زمینه یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. نمونه آماری این تحقیق را 34 نفرازخبرگان شنای استان تشکیل می دهند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در چهار بعد قوت، ضعف، فرصت و تهدید طراحی گردید. روایی صوری این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و خبرگان شنای استان و همچنینپایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرون باخ با میزان 76/0 مورد تایید واقع شد. برای استخراج استراتژی ها از تحلیل SWOT وبری رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ورزش شنای استان در وضعیت کنونی دارای 5 قوت،8 ضعف،9 فرصت و 7 تهدید است. در بخش قوت، گویه وجود مربیان و مدرسین ملی در استان، در بخش ضعف نبود استخرهای ویژه تمرین و مسابقات واترپلو و شیرجه بالاترین میزان اهمیت را دارا می باشند. همچنین نتایج بیانگر این است که موقعیت استراتژیک ورزش شنای استان در ماتریس داخلی و خارجی در وضعیت تهاجمی قرارداد. با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT،5 استراتژی SO،4 استراتژیST، 4 استراتژیWOو 4 استراتژیWT و 10 راهبرد ترکیبیSWOT جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدید به فرصت، همچنین با کاهش اثر نقاط ضعف و تهدید و افزایش اثر نقاط قوت و فرصت برای توسعه ورزش شنای استان تدوین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1782288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.