شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان به برند باشگاه های پرطرفدار تهرانی لیگ حرفه ای فوتبال

چکیده:
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان به بر ند باشگاه های پرطرفدار تهرانی لیگ برتر فوتبال می باشد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. تعداد 325 نفر از تماشاچیانی که در یکی از بازی های خانگی تیم های استقلال و پرسپولیس بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند پرسشنامه محقق ساخته ایی با 41 سوال را تکمیل کردند. پایایی درونی سوالات با استفاده از روش آلفای کرونباخ 841/0 محاسبه گردید. جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تماشاچیان از آمار توصیفی و برای نرمال بودن داده های جمع آوری شده آزمون کلموگروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان تحلیل عامل اکتشافی انجام شد. پنج عامل مالی- رفاهی، مدیریت ورزشگاه، عاطفی، کیفیت فنی، ارتباطات - اطلاعات شناسایی گردید. به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری تماشاچی و حضور مجدد ایشان در ورزشگاه واریانس تبیین شده هر عامل (ارزش ویژه) مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب عوامل مالی- رفاهی ، مدیریت ورزشگاه، عاطفی، کیفیت فنی، ارتباطات - اطلاعات در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1782304 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!