تفاوت کارکرد شناختی مغز سالمندان مرد فعال و غیرفعال ساکن در سرای سالمندان (مطالعه مورد شاهدی شهر تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
سالمندی دوره ای از تحول زندگی آدمی است. این دوره ممکن است با تغییرات شناختی، جسمانی و اجتماعی همراه باشد. نظر به اینکه داشتن فعالیت و حرکت را برای داشتن کارکرد شناختی مغز موثر می باشد، لذا این مطالعه با هدف تعیین تفاوت کارکرد شناختی مغز سالمندان فعال و غیرفعال در شهر تهران انجام شده است.
روش و
مواد
روش مطالعه توصیفی از نوع پس رویدادی با طرح علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه سالمندان مرد فعال و غیرفعال مقیم در سرای سالمندان منطقه شش شهرداری تهران بود که از این میان تعداد 60 سالمند فعال و 60 سالمند غیرفعال جمعا 120 سالمند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های مطالعه با استفاده از پرسش نامه استاندارد میزان فعالیت بدنی Sharkey و آزمون مختصر استاندارد معاینه وضعیت روانی Folstein جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t مستقل و به وسیله نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) متغیر های مورد مطالعه در دو گروه سالمندان فعال و غیر فعال از نظر نمره کارکرد شناختی به ترتیب (3) 7/21 و (8/1) 2/10 (001/0>P)، حافظه جهت یابی (3/2) 4/12 و (2/2) 9/10 (001/0>P)، توجه و تمرکز (4/1) 4/3 و (1/1) 9/2 (035/0=P)، توانایی های زبان (8/1) 9/5 و (7/1) 6/4 (001/0>P) و توانایی دیداری فضایی (4/0) 8/0 و (5/0) 6/0 (004/0=P) بود.
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد فعالیت بدنی و تحرک باعث بهبود کارکرد شناختی سالمندان می شود. لذا، مشاوران و متخصصان سالمندی می توانند در مداخله های روان شناختی و جسمانی برای سالمندان مولفه فعالیت و حرکت را در نظر داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
302 -309
لینک کوتاه:
magiran.com/p1782928 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.