بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری

چکیده:
برای شناسایی جایگاه های صفات کمی (QTL) موثر بر صفات رشد روی کروموزوم 2 در بلدرچین ژاپنی از یک طرح ناتنی پدری استفاده گردید. از آمیزش متقابل دو سویه سفید (تخم گذار) و وحشی (گوشتی) بلدرچین ژاپنی تعداد 34 پرنده در نسل اول ایجاد شد و از آمیزش پرندگان نسل اول در قالب 9 خانواده ناتنی پدری تعداد 422 نتاج در طی پنج هچ متوالی تولید شد. رکوردگیری فنوتیپی از صفات رشد پرندگان انجام شد و تمامی پرندگان مربوط به 9 خانواده ناتنی پدری برای 4 نشانگر ریزماهواره موجود روی کروموزوم 2 تعیین ژنوتیپ شدند. آنالیز QTL به روش مکان یابی درون فاصله ای مبتنی بر رگرسیون به صورت طرح ناتنی پدری انجام گردید. در این آنالیز علاوه بر QTL موثر بر نسبت کلیبر، QTL های دیگر مرتبط با رشد در موقعیت های 13، 51، 53، 54، 55 سانتی مورگان (05/0P<) و 50 سانتی مورگان (01/0P<) شناسایی شدند. درصد واریانس QTL در محدوده 01/0 تا 16/5 و میانگین میزان اطلاعات مفید نشانگرها در نقاط مختلف کروموزوم شماره دو (در بین و موقعیت نشانگرها) 58/0 و در محدوده 41/0-71/0 قرار داشت. به احتمال زیاد صفات قرار گرفته در نزدیک یک نشانگر خاص دارای اثر پلیوترپی می باشند که در اصلاح نژاد بلدرچین صفات مهمی محسوب می شوند. نتایج نشان دهنده این است که صفات ذکر شده در ارتباط بالایی با یکدیگر هستند. در صورت تایید تفرق QTL های شناسایی شده در سویه های تجاری بلدرچین، می توان از نتایج این پژوهش در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783272 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!