برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن بره های نژاد شال در سنین مختلف بود. به این منظور رکوردهای مربوط به صفات رشد 6692 راس بره حاصل از 195راس قوچ و 1288 راس میش استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن های تولد (6690 رکورد)، سه (6654 رکورد)، شش (6662 رکورد)، نه ( 6599 رکورد) و دوازده (6528 رکورد) ماهگی بودند که طی سال های 1376 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شال واقع در استان قزوین
جمع آوری شده بود. برای بررسی معنی داری عوامل ثابت موثر بر این صفات از نرم افزارSAS نسخه 2/9 استفاده گردید. همچنین با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم افزار WOMBAT، پارامترهای ژنتیکی برآورد شدند. وراثت پذیری مستقیم وزن بدن در سنین مختلف بر اساس مناسب ترین مدل به ترتیب 02/0±13/0، 05/0±57/0، 05/0±52/0، 04/0±79/0 و 05/0±73/0 برآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت پذیری مادری برای وزن نه ماهگی (02/0±32/0) محاسبه شد. نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی برای صفات وزن تولد 04/0 برآورد شد. همچنین همبستگی بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری در تمامی صفات مورد بررسی منفی بدست آمد. اگرچه مقادیر وراثت پذیری مادری وزن بدن در تمام سنین پایین بدست آمد، اما احتمالا منظور نمودن اثرات مادری در مدل آماری باعث برآورد دقیق تری از پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در تمام سنین خواهد شد.هدف از انجام این پژوهش، بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن بره های نژاد شال در سنین مختلف بود. به این منظور رکوردهای مربوط به صفات رشد 6692 راس بره حاصل از 195راس قوچ و 1288 راس میش استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن های تولد (6690 رکورد)، سه (6654 رکورد)، شش (6662 رکورد)، نه ( 6599 رکورد) و دوازده (6528 رکورد) ماهگی بودند که طی سال های 1376 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شال واقع در استان قزوین
جمع آوری شده بود. برای بررسی معنی داری عوامل ثابت موثر بر این صفات از نرم افزارSAS نسخه 2/9 استفاده گردید. همچنین با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم افزار WOMBAT، پارامترهای ژنتیکی برآورد شدند. وراثت پذیری مستقیم وزن بدن در سنین مختلف بر اساس مناسب ترین مدل به ترتیب 02/0±13/0، 05/0±57/0، 05/0±52/0، 04/0±79/0 و 05/0±73/0 برآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت پذیری مادری برای وزن نه ماهگی (02/0±32/0) محاسبه شد. نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی برای صفات وزن تولد 04/0 برآورد شد. همچنین همبستگی بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری در تمامی صفات مورد بررسی منفی بدست آمد. اگرچه مقادیر وراثت پذیری مادری وزن بدن در تمام سنین پایین بدست آمد، اما احتمالا منظور نمودن اثرات مادری در مدل آماری باعث برآورد دقیق تری از پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در تمام سنین خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783286 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!