دیدگاه های ضد جنگ لئو تالستوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مقاله حاضر، ویژگی های بازنمایی حوادث جنگ در آثار ادبی و مطبوعاتی تالستوی مطالعه و بررسی شده است. موضوع «جنگ» از موضوعات کلیدی و اصلی آثار این نویسنده است. در این مقاله به واژگان تداعی کننده موضوع جنگ پرداخته می شود. تالستوی به منظور بیان ماهیت «جنگ» از واژه های جنون، شرارت و خشونت بهره می برد. همچنین در این مقاله سیر تغییر و تحول دیدگاه های تالستوی درباره جنگ تحلیل و ویژگی های واژه نامه تالستوی با رویکرد مفهوم سازی جنگ بررسی شده است. از ویژگی های بارز آثار تالستوی این است که وی جنگ را محکوم می کند. اگرچه او در آثار ابتدایی خود از جنگ های دفاعی میهنی و جنگ های با هدف آزادسازی میهن حمایت می کرد، اما در آخرین آثارش هرگونه جنگ را به عنوان نمادی از خشونت، شر و هرگونه رفتارهای نظامی گرایانه و حتی حس وطن پرستی را منفی ارزیابی می نمود. در مقاله حاضر مدل بخشی از مفهوم سازی نویسنده ارائه شده است که در آن جنگ محصول فعالیت های نهادهای قدرت و دولت معرفی می گردد.

زبان:
روسی
صفحات:
29 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783437 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!