ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری

چکیده:
میخک یکی از مهم ترین گل های شاخه بریدنی جهان است. طول عمر کوتاه این گل باعث کاهش ارزش اقتصادی آن می شود. به کمک برخی از مواد می توان ماندگاری گل های بریدنی را افزایش داد. بنابراین آزمایشی برای افزایش عمر گل های بریدنی با استفاده از تیمار هورمونی سالیسیلیک اسید و عصاره گیاهی انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با ده تیمار (غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید، عصاره مرزه و شاهدانه) و چهار تکرار با دو رقم گل بریدنی میخک مینیاتوری انجام شد. عامل هایی مانند عمر گلجایی، آنزیم پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) کاتالاز و میزان بیان نسبی ژن ACC اکسیداز (ACO) ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد، اثر متقابل تیمار و رقم در عمر گلجایی موثر بوده و رقم spectro عمر گلجایی بیشتری نسبت به رقم pretty tessino داشت. در تیمار سالیسیلیک اسید ppm150 عمر گلجایی و فعالیت آنزیم کاتالاز بیشتر و بیان نسبی ژن ACO کمتر از دیگر تیمارها و شاهد بود. تیمارهای عصاره گیاهی مرزه و شاهدانه در غلظت های بالا افزون بر تاثیر مثبت در عمر گلجایی و فعالیت آنزیم کاتالاز، بیان شدن ژن ACO را کاهش داد. بنابراین به نظر می رسد استفاده از این تیمارها می تواند مکمل و یا جایگزین مناسبی برای تیمارهای شیمیایی دیگر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
715 -722
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783898 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!