تاثیر محلول پاشی کودهای پتاسیمی و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی انگور رقم ' بیدانه سفید

چکیده:
تولید انگور با کیفیت و دارای بافت محکم و ویژگی ماندگاری بالای میوه اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، تاثیر کاربرد برگی غلظت های مختلف (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) سولفات پتاسیم، نانو کلات پتاسیم و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) انگور ’بیدانه سفید‘ در راستای بهبود کیفیت در قالب طرح کامل تصادفی در یک باغ تجاری انگور طی سال های 1395-1393 بود. بدین منظور تیمارهای محلول پاشی در سه نوبت شامل یک مرحله پیش از گلدهی، دو هفته پس از تشکیل میوه و یک ماه پس از مرحله دوم انجام شد. بنا بر نتایج به دست آمده تیمار سولفات پتاسیم با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش پتاسیم برگ، تیمار نانو کلات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش سبزینه (کلروفیل) کل و آنتوسیانین های برگ و اسید هیومیک با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش غلظت فنول های برگ و فلاونوئیدهای برگ نسبت به شاهد شد. تیمار نانوکلات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش آنتوسیانین های میوه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز میوه، همچنین تیمار نانوکلات پتاسیم با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش غلظت پتاسیم میوه و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز میوه، سولفات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش غلظت فنول های میوه، پروتئین میوه و فعالیت آنزیم کاتالاز میوه و اسید هیومیک با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش فلاونوئیدهای میوه و فعالیت آنزیم پراکسیداز میوه نسبت به شاهد شد. نتایج این بررسی تاییدکننده تاثیر چشمگیر تیمار ها، به ویژه نانوکلات پتاسیم و سولفات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر بر افزایش فعالیت آنزیم ها بوده که در نتیجه آن موجب استحکام غشا و بافت میوه و در نتیجه افزایش کیفیت و ماندگاری بهتر می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
701 -714
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783899 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!