ویژگی های میوه شناختی برخی از نژادگان های زالزالک در استان آذربایجان غربی

چکیده:
این پژوهش به منظور ارزیابی و مقایسه 20 نژادگان زالزالک از چهار گونه مختلف، برای شناسایی و معرفی نژادگان های برتر به لحاظ میوه شناختی در استان آذربایجان غربی انجام شد. صفاتی مانند رنگ و اندازه میوه، وزن میوه، طول دم میوه، طول و عرض برگ، طول دم برگ، وزن، طول و عرض بذر، سفتی میوه اندازه گیری شدند. بزرگ ترین میوه ها در گونه Crataegus azarolus و کوچک ترین میوه ها در گونه های
C. monogyna و C. aplosangouaineaمشاهده شد. صفات مرتبط با برگ از جمله طول و عرض برگ همبستگی معنی داری با صفات مرتبط به میوه مانند وزن، اندازه میوه و طول و عرض بذر داشتند. پنج عامل اصلی بر پایه تجزیه به عامل ها، نزدیک به 11/89 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. در تجزیه خوشه ایبه روش وارد (Ward)نژادگان های زالزالک به سه گروه اصلی تقسیم شدند. نژادگان های مربوط به گونه C. azarolus var azarolus و چندین نژادگان نیز از گونه C. aplosangouaineaدر گروه نخست قرار گرفتند که بالاترین سفتی میوه و شمار بذر بیشتری داشتند. در گروه دوم نژادگان های گونه C.azarolus قرار دارند که طول، عرض و وزن میوه بالاتری داشت. در گروه سوم نیز نژادگان های گونه C. monogyna و چندین نژادگان نیز از گونه C. aplosangouaineaجای گرفتند که صفات چگالی میوه، طول برگ و شاخص a* در جداسازی این گروه نقش مهمی داشتند. نتایج نشان داد، گروه بندی تا حدودی از الگوی توزیع گونه ای نژادگان ها پیروی می کند. نتایج به دست آمده را می توان در برنامه های بهنژادی و معرفی رقم در زالزالک به کار برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
689 -700
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783900 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!