همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ

چکیده:
رنگ گیری ناقص پوست میوه سیب می تواند یکی از دلایل اصلی کاهش بازارپسندی رقم های قرمز باشد. در این پژوهش، همبستگی بین میزان آنتوسیانین کل و شاخص رنگ پوست میوه با میزان و نسبت عنصرهای کانی در بیست باغ سیب رقم ʼرد دلیشزʻ بررسی شد. برای این منظور، از هر باغ سه گروه بیست تایی میوه با سه رنگ قرمز تند، متوسط و ضعیف در مرحله بلوغ تجاری برداشت شدند. شاخص رنگ پوست میوه مانند زاویه هیو (h°)، روشنی (L*)، خلوص رنگ یا کروما (C)، قرمز- سبز (a*) و زرد- آبی (b*)، آنتوسیانین کل پوست و میزان N، P، K، Ca و Mg و نسبت بین عنصرهای میوه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، بین آنتوسیانین کلبا شاخص L*، h° ، b*و C همبستگی منفی معنی داری، اما با a* همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، همبستگی منفی معنی داری بین میزان N میوه با آنتوسیانین و a* مشاهده شد، اما با L*و h° همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. یک همبستگی منفی بین Ca میوه با L* و بین Mg با آنتوسیانین مشاهده شد. همچنین، همبستگی مثبت معنی داری بین نسبت N+K:Ca با شاخص های L*، h° و b* وجود داشت، اما نسبت Mg:Ca همبستگی منفی معنی داری با میزان آنتوسیانین، a* و همبستگی مثبت معنی داری با L*و h° وb* داشت. بین نسبت N:Ca همبستگی منفی معنی داری با میزان آنتوسیانین کل و a* و همبستگی مثبت معنی داری با شاخصL*،h° و b* مشاهده شد. درمجموع نتایج نشان داد، افزون بر عامل های آب و هوایی، تغذیه بهینه درختان به ویژه نیتروژن و کلسیم می تواند در رنگ گیری میوه سیب قرمز بسیار موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
565 -574
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783911 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!