تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

چکیده:
به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی، آزمایشی صحرایی به صورت کرت های خردشده (اسپلیت پلات) در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار روی گیاه دارویی شمعدانی معطر (graveolensPelargonium) در منطقه فهلیان، شهرستان نورآباد ممسنی، از توابع استان فارس، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون کاربرد کود و ورمی کمپوست)، 200 کیلوگرم نیتروژن، 4 تن ورمی کمپوست به همراه 160 کیلوگرم نیتروژن، 8 تن ورمی کمپوست به همراه 120 کیلوگرم نیتروژن، 12 تن ورمی کمپوست به همراه 80 کیلوگرم نیتروژن، 16 تن ورمی کمپوست به همراه 40 کیلوگرم نیتروژن و 20 تن ورمی کمپوست در هکتار بودند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، شمار شاخه جانبی، عملکرد زیستی، عملکرد سرشاخه، درصد اسانس، عملکرد اسانس و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد، تاثیر برداشت و کود برای همه صفات به جز شاخص برداشت معنی دار بود. اثر متقابل برداشت و کود تنها بر صفات عملکرد زیستی و عملکرد اسانس معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد، برداشت دوم از نظر همه صفات نسبت به برداشت اول برتری داشت و طی دو برداشت آزمایش، کاربرد ورمی کمپوست منجر به افزایش صفات مورد بررسی نسبت به شاهد شد. تیمار20 تن در هکتار ورمی کمپوست و پس از آن تیمار تلفیقی 16 تن در هکتار ورمی کمپوست به همراه 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد نظر داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
555 -563
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783912 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!