تاثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژی و فیزیولوژی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens) در شرایط کمبود آهن

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر اسید آسکوربیک در کاهش تاثیر وجود کمبود آهن، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در گیاه شمعدانی معطر انجام شد. عامل ها شامل میزان آهن با سه سطح (0، 20 و 40 میکرو مولار) و اسیدآسکوربیک با سه سطح (0، 1 و 2 میلی مولار) بود. قلمه های ریشه دار شده به صورت آبکشتی (هیدروپونیک) درون ماسه کاشت شده و پس از استقرار گیاهان تیمارهای آهن و اسید آسکوربیک به همراه محلول غذایی نیم هوگلند اعمال شد. نتایج نشان داد، با کاهش میزان آهن ویژگی های رشد مانند ارتفاع گیاه، قطر ساقه، شمار و طول شاخه های جانبی و سطح برگ در بوته کاهش یافت. با کاهش میزان آهن وزن تر و خشک برگ، ساقه و پیکر رویشی کاهش یافته ولی میزان اسانس افزایش یافت. واکنش گیاه به اسیدآسکوربیک در تغذیه با آهن 0 و 20 میکرومولار با هم متفاوت بود. اسیدآسکوربیک (به ویژه با غلظت 1 میلی مولار) باعث افزایش زیست توده (بیوماس) و میزان اسانس شد. با کاهش میزان آهن، عملکرد اسانس کاهش و با کاربرد اسید آسکوربیک افزایش یافت. کاهش آهن باعث کاهش سبزینه (کلروفیل) ها و کاروتنوئیدها و کاربرد اسیدآسکوربیک باعث بهبود این ویژگی ها شد. بنابر نتایج، کاربرد اسیدآسکوربیک توانست رشد و عملکرد گیاه شمعدانی معطر را در تیمار 20 میکرومولارآهن بهبود بخشد اما تاثیر آن در شرایط آهن 0 میکرومولار بسیار کمتر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
545 -554
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783913 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!