واکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ای

چکیده:
اهمیت اقتصادی گل داوودی در میان دیگر گونه های زینتی سبب انجام بررسی های متنوعی برای بهینه سازی کشت بافت این گیاه در سرتاسر جهان شده است. در این آزمایش، ریزنمونه های برگ، دمبرگ، گلبرگ و TCL ساقه از داوودی رقم Reagan Elite Salmon در محیط MS حاوی ترکیب ها و غلظت های متنوع NAA، BAP و TDZ کشت شدند. درصد باززایی، شمار گیاهچه باززاشده در هر ریزنمونه و چگونگی باززایی در هر تیمار بررسی شد. نتایج گویای برتری معنی دار درصد باززایی شاخساره از ریزنمونه دمبرگ (5/80 درصد) بود؛ درحالی که کمینه باززایی از ریزنمونه های گلبرگ به دست آمد (2/37 درصد). چگونگی باززایی شاخساره از ریزنمونه های مختلف در تیمارهای حاوی BAP به تنهایی، به صورت مستقیم و در تیمارهای حاوی TDZ و NAA به صورت غیرمستقیم بود. واکنش ریزنمونه های بررسی شده نسبت به تیمارهای تنظیم کننده رشد گیاهی از لحاظ درصد باززایی شاخساره و میانگین شمار شاخساره باززایی شده به ازای هر ریزنمونه بسیار متفاوت بود. به طوری که از میان تیمارهای حاوی ترکیبی از NAA و هر یک از دو سایتوکینین، در T12 (5/4 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA)، دمبرگ و گلبرگ، بیشترین درصد و شمار باززایی شاخساره و ریزنمونه های TCL ساقه، کمترین میزان باززایی را نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
527 -534
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783915 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!