تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای

چکیده:
در این پژوهش تاثیر ترکیبی از غلظت های مختلف بنزیل آمینو پورین (0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) بر پیازچه زایی مستقیم و غیرمستقیم ریزنمونه های پیاز یعنی سوخ چهار بوم جور (اکوتیپ) موسیر (لرستان، زنجان، سنندج و اراک) در محیط کشت MS بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف هورمونی و بوم جور، زمان و درصد سوخک (Bulblet)زایی، شمار، طول و وزن سوخک های باززایی شده موسیر را تحت تاثیر قرار دادند. استفاده از بنزیل آمینو پورین (BAP) و نفتالین استیک اسید (NAA) باعث تسریع در سوخک زایی شد و در تیمار 5/1 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر NAA، بالاترین درصد سوخک زایی مستقیم (26/82%) با میانگین 13/14 عدد بیشترین شمار سوخک به دست آمد. سوخ های بوم جور اراک، درصد بالایی از سوخک زایی (61/64%) و شمار بیشتری سوخک باززایی شده از هر ریز نمونه (33/10) را نشان دادند. پینه (کالوس) زایی تنها در تیمار 2 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 1 میلی گرم در لیتر NAA (05/73 درصد) و تیمار 1 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر NAA (67/23 درصد) مشاهده شد. ریشه زایی در محیط کشت بدون هورمون اکسین در زمان کمتری در مقایسه با دیگر تیمارها صورت گرفت و با درصد بالایی از ریشه زایی (92/79%) نیزهمراه بود. بنابر نتایج به دست آمده کشت سوخ های موسیر منطقه اراک در محیط کشت دارای 5/1 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر NAA برای تولید انبوه سوخک های درون شیشه ای موسیر توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
517 -526
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783916 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!