بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2،4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو

چکیده:
بررسی الگوی تغییر فصلی محتوای کربوهیدراتی درخت بر گل انگیزی و تشکیل و نمو میوه موضوعی پراهمیت در فیزیولوژی باردهی و مدیریت باغ های میوه است. بنابراین و به منظور کنترل تناوب باردهی، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با درختان 24 ساله نارنگی انشو در شرایط دیم در شهرستان رامسر انجام شد. هدف های عمده این پژوهش شامل بررسی جزء بندی ذخایر کربوهیدراتی درخت در سال های آور و نیاور، ارزیابی رابطه اندوخته های قندی با تولید گل و میوه، همچنین، تعیین تاثیر محلول پاشی 2،4-D در سال آور بر الگوی تغییر قندها، فعالیت آنزیم های ریزشی، تعدیل تناوب باردهی و کمیت و کیفیت محصول بوده است. نتایج به دست آمده موید تاثیر بارز میزان بارآوری بر جزءبندی و نوسان فصلی کربوهیدرات ها بود و نشان داد، فعالیت آنزیم های ریزشی متاثر از سطح بارآوری است. نتایج همچنین نشان داد، 2،4-D ضمن تعدیل تناوب باردهی نارنگی انشو توانست سبب بهبود وزن میوه شود. بر پایه داده های به دست آمده، میزان نشاسته برگ در پایان ریزش جودرو را می توان به عنوان یک سنجه بیوشیمیایی برای پیشگویی وزن نهایی تک میوه در همان سال و نیز تراکم گل ها در سال بعد استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
479 -486
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783919 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!