اثر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

چکیده:
گلایل از گل های شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ، شکل و اندازه بسیار متفادت می باشد. طول سنبله، تعداد گلچه در سنبله، ارتفاع گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است. در این پژوهش، اثر جیبرلیک اسید در غلظت های 0، 50، 100 و 150 پی پی ام و هیومیک اسید در غلظت های 0، 250 و 500 پی پی ام بر صفات کمی و کیفی گلایل رقم وایت پروسپرتی در یک آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور جیبرلیک اسید و هیومیک اسید در 3 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد جیبرلیک اسید در تمامی غلظت های اعمال شده به طور معنی داری ارتفاع بوته، طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین را نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر) افزایش و زمان گلدهی را کاهش داد. جیبرلیک اسید همچنین در غلظت 50 پی پی ام تعداد کورملت در بوته و در غلظت های 100 و 150 پی پی ام تعداد برگ، وزن تک کورم و شاخص کلروفیل را به طور معنی داری افزایش داد. هیومیک اسید اثر معنی داری بر زمان گل دهی نداشت درحالی که ارتفاع بوته، طول گل آذین، تعداد کورملت در بوته و وزن تک کورم را در هر دو غلظت مورد استفاده و تعداد برگ، تعداد گلچه در گل آذین و شاخص کلروفیل را در غلظت 500 پی پی ام به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در نهایت تیمار غلظت های 100 و 500 پی پی ام به ترتیب در جیبرلیک اسید و هیومیک اسید به علت اثرات بهتر بر رشد و کیفیت گل آذین در گل گلایل رقم وایت پروسپرتی پیشنهاد می گردند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
469 -477
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783922 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!