مطالعه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز و تولید جنین های آزمایشگاهی متعاقب ظرفیت پذیری اسپرم ها در این محیط ها

چکیده:
هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز بود. در آزمایش 1 ظرفیت پذیری اسپرم با روش اندازه گیری کلرتتراسیکلین و در آزمایش 2 به وسیله بررسی میزان باروری اسپرم در شرایط آزمایشگاهی و بررسی تکامل جنینی مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش 2 توده های تخمک کومولوس (COCs) با برش در تخمدان های بزی که به مدت 27 ساعت در محیط بالغ سازی با اتمسفر مرطوب حاوی 5% CO2 و دمای 5/38 درجه سانتیگراد به بلوغ رسیده بودند استخراج شدند. تعداد 2480 تخمک بالغ شده در شرایط آزمایشگاهی انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. در گروه 1 تخمک های بالغ (1124 عدد) به وسیله اسپرماتوزواهای ظرفیت پذیر شده در محیط TALP و در گروه 2 نیز تخمک های بالغ (1356 عدد) به وسیله اسپرماتوزواهایی که ظرفیت پذیری را در محیط تریس سیترات طی کردند، بارور شدند. نتایج آزمایش 1 به طور مقایسه ای نشان داد که تعداد اسپرم هایی که در آزمون CTC الگوی B را نشان می دهند، در محیط تریس سیترات بسیار بیش تر از محیط TALP هستند (91/0 ± 32/55% در مقابل 20/0 ± 96/47%). در آزمایش 2 نرخ تقسیم و نیز تولید بلاستوسیت ها در اسپرماتوزواهای ظرفیت پذیر شده در محیط تریس سیترات بیش تر از محیط TALP بود. در نتیجه به منظور رسیدن به نرخ بالاتر تقسیم و همچنین تولید بیش تر بلاستوسیت ها در بز می توان از تریس سیترات به عنوان جایگزین و یک روش موثر برای ظرفیت پذیری اسپرم ها استفاده کرد.
نوع مقاله:
بررسی کوتاه
زبان:
انگلیسی
صفحات:
275 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784038 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!