اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره های پرواری

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی: موننسین و عصاره گیاهی می تواند با تغییر در متابولیت های شکمبه و خون بر بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه اثر گذارد.
هدف
این آزمایش به منظور تعیین روابط بین بیان ژن ناقل اوره با متغیرهای شکمبه ای و خونی در بره های تغذیه شده با جیره های حاوی موننسین و عصاره گیاهی انجام گرفت.
روش کار
در این طرح از 16 راس بره نر نژاد افشاری (میانگین وزنی 6/5±41 کیلوگرم و سن 6 ماه) استفاده شد. بره ها به طور تصادفی به چهار جیره آزمایشی اختصاص داده شدند که شامل: جیره پایه، جیره پایه به اضافه 30 میلی گرم موننسین در روز، جیره پایه به اضافه 30 میلی گرم موننسین به صورت 2 هفته در میان و جیره پایه به اضافه 2 گرم عصاره گیاهی در روز برای هر راس بود. نمونه های خون و نمونه های مایع شکمبه پیش از کشتار و نمونه های بافت شکمبه از قسمت شکمی شکمبه گرفته شدند. اسیدهای چرب فرار، نیتروژن اوره ای پلاسما و نیتروژن آمونیاکی شکمبه اندازه گیری شدند. میزان بیان نسبی ژن انتقال دهنده نوع B اوره (UT-B) با استفاده از تکنیک Real-time PCR بررسی شد.
نتایج
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان بیان نسبی ژن ناقل اوره در بره های تغذیه شده با موننسین به صورت دوره ای کاهش یافت (05/0>P) و غلظت نیتروژن آمونیاکی، نسبت مولی اسید بوتیریک و اسید والریک نیز در بین تیمارها تفاوت معنی داری داشت (05/0>P).
نتیجه گیری کلی: درمجموع بین متغیرهای مهم، همبستگی عکس و متوسطی بین ناقل اوره با نیتروژن آمونیاکی، اسید بوتیریک و اسید والریک و همبستگی مثبت با اسیدهای چرب فرار مشاهده شد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.