توسعه سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف در داربست DBM تحت تاثیر نیکوتین آمید

چکیده:
سابقه و هدف تعداد کم سلول های بنیادی خونساز در خون بند ناف، مانعی مهم برای پیوند موفقیت آمیز این سلول ها بوده و ازدیاد این سلول ها در کنار حفظ خصوصیات عملکردی آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. کشت سلول ها بر روی داربست های سه بعدی، کمک بسیاری به شبیه سازی ریز محیط مکانیکی و شیمیایی بافت مغز استخوان کرده و استفاده از ترکیبات خاصی چون نیکوتین آمید به تکثیر بدون تمایز سلول ها کمک می کند. به این ترتیب در این مطالعه به منظور تکثیر با حداقل تمایز سلول های بنیادی خونساز، توسعه این سلول ها در محیطی نزدیک به مغز استخوان طبیعی در حضور نیکوتین آمید بررسی شد.
مواد و روش هادر این مطالعه تجربی، سلول های بنیادی خونساز در 5 بار تجربه در محیط سه بعدی و در شرایط مختلف تحت تاثیر سایتوکاین ها و نیکوتین آمید به مدت 7 روز کشت داده شدند. در نهایت به منظور بررسی میزان توسعه سلولی، شمارش تام سلولی، ایمونوفنوتیپ سلولی و سنجش آپوپتوز به روش فلوسیتومتری و هم چنین بررسی توانایی کلنی زایی سلول ها انجام شد. نتایج توسط آزمون آنوا بررسی شد.
یافته هانتایج این مطالعه حکایت از تکثیر بیشتر در تعداد کل سلول ها و سلول های CD34+، میزان کمتر آپوپتوز و توانایی کلنی زایی بالاتر در موارد استفاده توام از سایتوکاین ها و نیکوتین آمید در داربست سه بعدی نسبت به گروه های دیگر داشت.
نتیجه گیرینیکوتین آمید با ممانعت از ایجاد تغییرات اپی ژنتیکی حاصل از کشت در محیط آزمایشگاه و داربست سه بعدی با شبیه سازی ریز محیط مغز استخوان، ترکیب بسیار مناسبی برای توسعه این سلول ها به شمار می آیند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
295 -304
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.