بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش تعهد سازمانی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی و رضایت شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلیدر بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش این پژوهش رابطه ای بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان (302 نفر) سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391 بود. 184 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های تعهد سازمانی (آلن و مایر 1984)، رضایت شغلی (بری فیلد و روث 1951)، سلامت عمومی GHQ (گلدبرگ، 1972)، فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون 1993) و حمایت اجتماعی (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی،1988). تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری دارند (01/0>P) و به صورت منفی معناداری قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی هستند (05/0>P).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784856 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!