اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران ام اس در فعالیت های ورزشی

چکیده:
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران در فعالیت های ورزشی انجام شد. مطالعه نیمه تجربی است. از بین کلیه بیماران مبتلا به ام اس که به مراکز فیزیوتراپی مراجعه کرده بودند، 28 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمایشی، 8 جلسه مصاحبه انگیزشی به صورت فردی انجام شد و ارزیابی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس شدت افسردگی صورت گرفت. میزان مشارکت دو گروه در فعالیت های ورزشی بعد از 8 هفته و 16 هفته به نفع گروه آزمایش تفاوت معناداری داشت. علاوه بر این، میزان سلامت روانی و احساسات بیماران نسبت به ورزش در گروه آزمایشی بعد از 8 هفته و میزان خستگی و سلامت روانی بعد از 16 هفته بهبود معناداری داشت. مصاحبه انگیزشی با افزایش میزان مشارکت بیماران در فعالیت های ورزشی می تواند به بیماران ام اس در بهبود روند بیماری کمک کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785711 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!