نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 330 دانش آموز از بین دانش آموزان دبیرستان های شهرستان مینودشت انتخاب شدند. شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه سبک پاسخگویی، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان را تکمیل کردند. به منظور آزمون الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد داده ها برازش مناسبی با مدل دارد. اثر مستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی و افسردگی معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه از طریق نشخوار فکری بر اضطراب اجتماعی و افسردگی معنادار بود. یافته های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی و اثر غیرمستقیم آن از طریق نشخوار فکری بر افسردگی شدت بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها دارد. طرحواره های ناسازگار اولیه و نشخوار فکری به طور معناداری می توانند اضطراب اجتماعی و افسردگی را پیش بینی نمایند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نشخوار فکری بین طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی و افسردگی دارای نقش میانجی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785712 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!