رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی

چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین سهم عوامل فردی (عاملیت و برنامه ریزی فعال) و فرهنگ مدرسه در پیش بینی بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش انجام شد. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان دبیرستان های شهر رامسر و تنکابن با حجم 7500 نفر بود که از میان آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای707 نفر انتخاب شدند. برای جمع-آوری داده ها از مقیاس عاملیت جاسکیلا و همکاران، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس فرهنگ مدرسه الساندر و ساد و مقیاس برنامه ریزی فعال استفاده گردید و معدل نیمسال اول دانش آموزان نیز به-عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و mplus و از روش تحلیل چندسطحی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فردی و فرهنگ مدرسه هر یک، به سهم خود بهزیستی روان شناختی دانش آموزان را پیش بینی می کنند، و همچنین بین بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد. نتایج فوق بر این واقعیت صحه می گذارد که دانش آموزان برخوردار از عاملیت از وضعیت بهزیستی روان-شناختی بالاتری نسبت به سایرین برخوردارند. همچنین این دانش آموزان به دلیل برخورداری از سلامت روان، در امور تحصیلی خود موفق تر عمل می کنند. تفاوت بین مدارس عادی و تیزهوش در متغیرهای فرهنگ مدرسه و بهزیستی روان شناختی نیز مبین وضعیت رو به بهبود مدارس تیزهوشان از لحاظ نوع روابط در مدارس و بحث سلامت روان دانش آموزان شان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785716 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.