اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز

چکیده:
پرستاری به عنوان حرفه ای پر از مخاطره و استرس مطرح بوده است و کاهش آن به انحای مختلف اهمیت بالائی در کارامدی این قشر بر عهده دارد. مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری و نیز اثربخشی آن در افزایش سلامت عمومی پرستاران موضوع مهمی است که در این تحقیق سعی شد تا مورد بررسی قرار گیرد. در یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از پرستاران شاغل در بخش‏های داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز، انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل وارد شدند. گروه آزمایش، مداخله درمانی را به مدت 60 دقیقه در هر جلسه و طی شش جلسه دریافت نمودند اما گروه کنترل مداخله‏ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، از هر دو گروه پس آزمون به-عمل آمد. یافته‏ها نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، سلامت عمومی گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است. اضطراب شغلی گروه آزمایش به طور معنی‏داری کمتر از گروه کنترل است (135/83=F و 05/0>p). می توان نتیجه گرفت مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش نشانگان اضطراب شغلی پرستاران می‏تواند موثر واقع گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785719 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!