پیش بینی بهزیستی ذهنی و سبک های مقابله با تنیدگی براساس صفات شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی ذهنی و سبک های مقابله با تنیدگی براساس صفات شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتمل برکلیه دانشجویان مرد و زن مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بود. 370 نفر (200 مرد، 170 زن) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه های صفات شخصیت، سبک های مقابله ای و بهزیستی ذهنی را تکمیل نمودند. یافته-های پژوهش نشان داد که بین صفات شخصیت و مقیاس های بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین روان رنجوری با عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت از زندگی و بین برون گرایی، دلپذیری و رضایت از زندگی رابطه معنی دار برقرار است. یافته های پژوهش همچنین نشان داد صفات شخصیت قابلیت پیش بینی سبک های مقابله ای را دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که صفات شخصیت نقش عمده ای در بهزیستی ذهنی و سبک های مقابله با استرس دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!