بررسی مقایسه ای میزان دقت دو سیستم امتیازبندی برای تعیین پیش آگهی مرگ و میر در بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1394

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
امروزه، سیستم های امتیازبندی زیادی برای تعیین میزان مرگ و میر بیماران دچار تروما وجود دارد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی دو سیستم امتیازبندی Simplified acute physiology score III (SAPS) و Sequential organ failure assessment (SOFA) در تعیین میزان مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه بود.
روش ها
در این مطالعه ی مقطعی گذشته نگر، میزان مرگ و میر 100 بیمار دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه، با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه با استفاده از دو سیستم امتیاز بندی SOFA و SAPS III اندازه گیری شد. همچنین، بیماران بر اساس مرگ و میر به دو گروه زنده و فوت شده تقسیم شدند.
یافته ها
میانگین امتیاز SOFA در دو گروه زنده و فوت شده، به ترتیب 97/2 ± 20/6 و 69/2 ± 16/14 و میانگین امتیاز SAPS در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 67/12 ± 02/35 و 54/13 ± 96/60 بود. میزان امتیازات SOFA و SAPS III در گروه فوت شده، به طور معنی داری بالاتر از گروه زنده بود (001/0 > P برای هر دو سیستم امتیازبندی). حساسیت و ویژگی برای سیستم امتیازبندی SOFA به ترتیب 26/69 و 92/29 درصد و برای سیستم امتیازبندی SAPS III 22/68 و 25/32 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری
هر دو سیستم امتیازبندی SOFA و SAPS III معیارهای خوبی برای امتیازبندی پیش آگهی مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه بودند؛ چرا که میزان حساسیت و ویژگی دو سیستم امتیازبندی به طور تقریبی شبیه به هم، اما راحتی و سادگی سیستم امتیازبندی SOFA در تعیین مرگ و میر بیشتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1620 تا 1625
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!