بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا

چکیده:
زمینه و هدف
تست پاپ اسمیر یک ابزار غربالگری سرطان دهانه رحم است که نقش مهمی در تشخیص زودرس، پیشگیری و تاخیر در پیشرفت اختلالات دهانه رحم دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه نیمه تجربی روی 160 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی فسا(80 نفر گروه آزمون و 80 نفر گروه شاهد) در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، سوالات آگاهی و عملکرد، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر بود که قبل و دو ماه بعد از مداخله تکمیل شد. برنامه آموزشی برای گروه آزمون طی 5 جلسه به صورت بحث گروهی به همراه ارائه پمفلت آموزشی اجرا شد. یافته ها با نرم افزار Spss ویرایش22 و در سطح معنی داری 0/05> P ، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین نمرات آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده) در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخله افزایش یافت (0.05>P). همچنین 51/25 درصد از زنان گروه آزمون تست پاپ اسمیر را انجام دادند که از نظر آماری معنی دار بود (0/001>P).
نتیجه گیری
ارتقای انجام تست پاپ اسمیر در زنان مطالعه شده، از سودمندی اجرای برنامه آموزشی و بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی برای انجام غربالگری سرطان دهانه رحم حمایت می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
304 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p1786569 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.