ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال در شهر بوشهر در سال 95-1394

پیام:
چکیده:
زمینه
با توجه به شایع بودن بیماری پریودنتال در بیماران دیابتی و عوارض دهانی شناخته شده بیماری دیابت، همچنین به دلیل خلاء اطلاعاتی بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال و عدم وجود مطالعه ای در بررسی ارتباط این دو در شهر بوشهر، این تحقیق انجام گرفته است. هدف این مطالعه ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و به وسیله پرسشنامه انجام گرفت. جامعه مورد بررسی بیماران دیابتی 40 سال به بالا (150=n)، دارای دیابت نوع یک یا دو، کنترل شده و یا نشده (علی رغم مصرف دارو) و حداقل دارای 10 دندان بودند که به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پرسشنامه شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی و 25 سوال بود که 5 سوال مربوط به آگاهی، 8 سوال مربوط به نگرش، 6 سوال مربوط به عملکرد بوده و روایی و پایایی آن قبلا سنجیده شده است. اطلاعات پس از استخراج از پرسشنامه ها کدگذاری و سپس وارد نرم افزار SPSS ویرایش 18 شد و توسط آزمون های آنالیز آماری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
از میان شرکت کنندگان در این مطالعه 30/51 درصد از بیماران دیابتی دارای سطح آگاهی خوب و 62 درصد دارای سطح نگرش خوب بودند.70/44 درصد از بیماران نیز دارای سطح عملکرد ضعیف بودند. رابطه همبستگی مثبتی میان آگاهی و نگرش، آگاهی و عملکرد و نگرش و عملکرد وجود داشت.
نتیجه گیری
این تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از بیماران دیابتی در شهر بوشهر دارای آگاهی و نگرش خوب بودند اما عملکرد آنها ضعیف بوده است. لذا راهکارهای دیگری جهت بهبود سطح عملکرد بیماران مورد نیاز می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
553 -561
لینک کوتاه:
magiran.com/p1786885 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!