تاثیر مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر نتایج آزمایشگاهی در مبتلایان به دیابت نوع دو

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
مدیریت دیابت نیازمند تعهد فرد به رفتارهای بهداشتی باهدف کاهش خطرات و عوارض بیماری است. مصاحبه ی انگیزشی مداخله ای نویدبخش برای تغییر رفتار بهداشتی است. لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر مصاحبه انگیزشی بر نتایج آزمایشگاهی در مبتلایان به دیابت نوع دو انجام شد.
مواد و روش کار
مطالعه ی حاضر یک مطالعه تجربی با روش نمونه گیری تصادفی بوده که بر روی 60 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت بوکان که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند در سال 1395 اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی با روش مصاحبه و گرفتن نمونه خون جمع آوری گردید. هر عضو گروه مداخله 5 جلسه ی 45-30 دقیقه تحت مصاحبه انگیزشی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد قبل و بعد از اجرای مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی در میانگین نمرات قند خون، کلسترول، تری گلیسیرید و هموگلوبین گلیکوزیله بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت (05/0
بحث و نتیجه گیری
مداخله ی مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی در 5 جلسه بر نتایج آزمایشگاهی در مبتلایان به دیابت نوع دو تاثیر مثبت را نشان نداد. لذا پیشنهاد می شود این مداخله در زمان و جلسات بیشتری انجام شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
688 -695
لینک کوتاه:
magiran.com/p1788402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.