سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در جنوب هرمزگان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
سواد سلامت به ظرفیت کسب، پردازش، درک اطلاعات اساسی و خدمات مورد نیاز جهت تصمیم گیری های مناسب در زمینه سلامت اطلاق می گردد با توجه به اهمیت سواد سلامت مادران در سلامت خود و کودکانشان این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر میناب در سال 1395 انجام شد.
روش ها
این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بوده که بر روی 430 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب صورت گرفت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری تی مستقل و کای دو استفاده گردید.
یافته ها
در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد موردمطالعه 6.3 ± 27 سال بود سواد سلامت 9/58 درصد از مادران در حد کافی و 17.37 درصد مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت تعداد فرزندان و محل سکونت و درآمد خانواده مشاهده شد. درصورتی که سواد سلامت و با تحصیلات مادر رابطه آماری معناداری نداشت.
نتیجه گیری
به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سواد سلامت مادران در حد مرزی بود لذا لازم است مادران باردار که از سواد سلامت در حد مرزی و نامطلوب برخوردارند با ارائه آموزش های تصویری و شفاهی ساده و قابل فهم علاوه بر مواد آموزشی مکتوب که به صورت پوستر، پمفلت و بروشور طراحی و استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1788752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!