دو دهه با نظریه ادبی در ایران (سخن سردبیر)

نوع مقاله:
یادداشت تحریریه (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اگر به کارنامه ده ساله فصلنامه نقد ادبی بنگریم در همان نگاه نخست درمی یابیم که در میان 336 مقاله ‏منتشر شده در 39 شماره، سهم نوشتار نظری و تحلیلی ناچیز است. حتی مقاله های مروری - که یک موضوع یا ‏مفهوم ادبی را در مطالعات ادبی به طرزی روشمند و راهگشا بررسیده باشد - چندان نمودی ندارد. جای ‏مقاله های موثر در مباحث نظری، فلسفه ادبیات، مفهوم سازی در ادبیات، دوره بندی تاریخی مفاهیم ادبی، ‏گونه شناسی، جریان شناسی و مانند آن سخت خالی است. در واقع بخش عمده مقالاتی که به سامانه فصلنامه ‏نقد ادبی ارسال می شود به شیوه مطالعه موردی (case study) در علوم اجتماعی و روانشناسی است. رویه چنان ‏است که نویسنده مقاله بر اساس یک روش یا چارچوب نظری، متن ادبی (شعر کوتاه، دفتر یا دیوان شعر، داستان ‏کوتاه، رمان) را موضوع بازآزمایی دقیق قرار داده و توصیفی مطابق آن روش یا رویکرد از متن «مورد مطالعه» ‏ارائه می کند. چنین نوشتاری را در نقد ادبی به دشواری می توان پژوهش اصیل در شمار آورد؛ زیرا حاوی یک ‏مفهوم، اندیشه یا روش تازه و اصیل نیست. بلکه بر اساس یک چارچوب شناخته شده، توصیفی معین از متن ارائه ‏می دهد و مفهومی از پیش دانسته را در یک متن می جوید. دستاورد اینگونه نوشتارها فراتر از «بازیابی» آن مفهوم ‏شناخته شده در یک متن نیست. ‏
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1788922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!