مطالعه تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان از منظر فرایند تولید؛ آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ درایران و ارایه الگوی پیشنهادی

چکیده:
این پژوهش با هدف آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ در ایران و ارائه الگویی جهت برنامه ریزی برای تولید آن، به بررسی مقایسه ای فرایند تولید تاریخ شفاهی در آرشیوهای جنگ ایران و برخی آرشیوهای جنگ در جهان، پرداخته است. این پژوهش با استفاده از توصیفی و تطبیقی انجام شده و برای گردآوری روش های پیمایش داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش در داخل، واحدهای تاریخ شفاهی همه مراکز نگه داری اسناد انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس در کشور هستند. نمونه برداری از جامعه پژوهش در جهان، با در نظر گرفتن کشورهایی که پیشینه غنی در زمینه جنگ داشتند و با بررسی وبگاه های آن ها صورت مرکز اسناد جنگ 14 واحد تاریخ شفاهی از 14گرفت. به این ترتیب انتخاب شد که پرسش نامه از طریق پست الکترونیک به آن ها ارسال مرکز شامل (پروژه تاریخ سربازان کنگره، موزه 4گردید. در نهایت جنگ استرالیا، موزه جنگ کانادا و موزه صلح هیروشیما) در تکمیل پرسش نامه همکاری نمودند. یافته های پژوهش نشان داد که آرشیوهای جنگ ایران، در فرایند تولید تاریخ شفاهی در زمینه های تدوین برنامه اولیه برای تولید، سازماندهی و نگه داری، اطلاع رسانی و دسترسی به اسناد تاریخ شفاهی، به اصول آرشیوی توجه کافی ندارند. در انتها براساس یافته های پژوهش، همچنین با مطالعه و بررسی وبگاه های آرشیوهای تاریخ شفاهی جنگ در سطح جهان و الگوبرداری از آنها، الگویی با توجه به شرایط، امکانات و نیازهای داخلی، به عنوان برنامه تولید تاریخ شفاهی جنگ در ایران ارائه گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789027 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!