میزان رضایت زناشویی در الگوهای مختلف همسرگزینی؛ رویکرد مبتنی بر قرآن

پیام:
چکیده:
اهداف
در جوامع مختلف تداوم زندگی زناشویی و رضایت از آن به طور فزآینده ای در حال کاهش است. از آنجایی که الگوهای همسرگزینی از سنتی به مدرن تغییر یافته است و برخی محققان ارتباط این دو متغیر را نشان داده اند، مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت زناشویی در الگوهای مختلف همسرگزینی و تحلیل نتایج حاصل با استفاده از برخی آیات قرآن انجام شد.
ابزار و
روش ها
در این مطالعه مقطعی در سال 1393، 880 زن متاهل در سنین باروری (49-15ساله) در شهرستان بابل به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه سبک های همسرگزینی برای بررسی الگوهای همسرگزینی و پرسش نامه رضایت زناشویی والتر و هودسون، برای ارزیابی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 21 و توسط آزمون های مجذور کای، T مستقل و رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج کلی با نگاهی به آیات قرآن مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
استقلال در انتخاب همسر، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و الگوی همسرگزینی در رضایت زناشویی موثر بودند. رضایت زناشویی در زنانی که استقلال زیادی در انتخاب همسر داشتند، 98/1 برابر بیشتر از زنانی بود که استقلال نداشتند. رضایت زناشویی در زنان با تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، 40% پایین تر از زنان با تحصیلات دانشگاهی بود. رضایت زناشویی در زنان دارای وضعیت اقتصادی پایین، 65% کمتر از زنان دارای وضعیت اقتصادی بالا بود. رضایت زناشویی در زنانی که الگوی همسرگزینی ترکیبی داشتند، 23/2 برابر بیشتر از زنانی بود که الگوی همسرگزینی مدرن داشتند (05/0>p) که این نتیجه منطبق بر آیات شماره 5 سوره مائده، 25 سوره نساء و 235 سوره بقره بود که از دوستی های مخفیانه قبل از ازدواج منع شده است.
نتیجه گیری
الگوی همسرگزینی ترکیبی در زنان در مقایسه با الگوی همسرگزینی مدرن، موجب رضایت زناشویی بیشتر می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.