تاثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال

چکیده:
این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری در فیله ی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری شده در یخچال (C°1±4) انجام شد. ماهی فیله و به چهار گروه شاهد (بدون پوشش)، تیمار رزماری 0/5 درصد، کیتوزان 1 درصد و ترکیب کیتوزان 1 درصد و رزماری 0/5 درصد به عنوان تیمار نانوکامپوزیت کیتوزان تقسیم شد. سپس همه ی نمونه ها با لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شدند. متعاقبا پارامترهای شیمیایی (بازهای نیتروژنی فعال، عدد پراکسید، pH و تیوباربیتوریک اسید) و ویژگی های ضدلیستریایی نمونه ها در طی شانزده روز نگهداری در یخچال (Co1±4) بررسی شدند. بر اساس نتایج، نانوکامپوزیت کیتوزان توانایی معنی داری (P<0.05) را برای جلوگیری از رشد لیستریا مونوسیتوژنز از 4/14 log cfu/g به 2/32 log cfu/g و به دنبال آن به ترتیب تیمارهای کیتوزان 1 درصد و عصاره ی رزماری 0/5 درصد در مقایسه با نمونه شاهد در انتهای دوره nی نگهداری نشان داد. بر حسب پارامترهای شیمیایی، اگرچه نمونه های پوشش داده شده به وسیله ی نانوکامپوزیت دارای پایین ترین pH و بازهای نیتروژنی فرار (P<0.05) بودند، هرچند این پوشش توانایی متوقف کردن دناتوره شدن پروتئین را بعد از هشت روز نگهداری (P>0.05) نداشت. از طرف دیگر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان اکسیداسیون لیپید را به وسیله ی کاهش تولید پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در نمونه ها در مقایسه با تیمار شاهد در انتهای دوره ی نگهداری در یخچال به تعویق انداخت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -220
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789778 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!