بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

چکیده:
مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی و ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی به همراه مولتی آنزیم در جیره ماهی کپور معمولی، بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، ترکیب لاشه و بازماندگی آن انجام شد. با جابجایی تفاله گوجه فرنگی در سه سطح 20،10 و30 درصد با کنجاله سویا و آرد گندم جیره پایه، غذاهای آزمایشی ساخته شد. جیره بدون تفاله گوجه فرنگی و آنزیم (سطح صفر درصد) به عنوان جیره شاهد در این آزمایش در نظر گرفته شد. در این آزمایش از 264 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با متوسط وزن 16/5 گرم) به مدت 8 هفته به صورت یک طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و 3 تکرار (22 قطعه ماهی در هر تکرار) استفاده شد. نتایج قابلیت هضم در این آزمایش نشان داد که به طور کل سطوح فزاینده تفاله گوجه فرنگی در جیره بچه ماهی کپور معمولی، کاهش میزان هضم پذیری پروتئین و افزایش میزان هضم پذیری چربی را نسبت به تیمار شاهد به همراه داشته است (0/05>P) ولی اثر چندانی بر هضم پذیری ماده خشک نداشته است (0/05P). به علاوه تا سطح 30 درصد جایگزینی تفاله گوجه فرنگی در جیره ماهی کپور معمولی اثر سوئی در عملکرد رشد ماهی نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد (0/05
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
170 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789783 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
علمی-پژوهشی

فصلنامه شیلات

Journal of Fisheries

فصلنامه کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
ISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
سردبیر:
دکتر علیرضا میرواقفی
تلفن نشریه: ۰۲۶-۳۲۲۲۳۰۴۴