تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

چکیده:
در این تحقیق، تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپازدر ماهی قزل آلارنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)(میانگین وزن 2±40 گرم) طی یک دوره 60 روزه انجام شد. در این مطالعه از جیره شاهد (A) حاوی 100% روغن ماهی و سایر جیره ها حاوی 25 (B)،50 (C)، 75 (D) و100% (E) روغن هسته انگور به جای روغن ماهی استفاده گردید. در پایان آزمایش شاخص های رشد، ترکیب شیمیایی بدن و میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده سنجش شدند. نتایج نشان داد بین میزان افزایش وزن بدن، شاخص کبدی، شاخص احشایی، ضریب تبدیل غذایی، رطوبت و پروتئین بدن ماهیان در جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>P). نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، میزان چربی و خاکستر بدن اختلاف معنی داری را بین جیره های آزمایشی نشان ندادند (0/05P). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن، فعالیت آنزیم لیپاز و همچنین بر اساس برآورد نمودار خط شکسته (broken line)، جیره حاوی 50% روغن هسته انگور نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
148 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789785 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!