اثرات تغذیه ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

چکیده:
سولفات مس به عنوان یک داروی قابل قبول در کنترل جمعیت حلزون ها و گیاهان آبزی در استخرهای ماهیان گرمابی کاربرد فراوانی دارد. در بررسی حاضر اثرات زردچوبه (Curcuma longa) خوراکی در کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی مطالعه قرار گرفته است. به این منظور تعداد 180 بچه ماهی با میانگین وزنی 2/43±16/51 در 12 تانک فایبر گلاس تقسیم شدند. برای انجام آزمایش 3 گروه تیمار و یک گروه شاهد (در 3 تکرار) در نظر گرفته شد. ماهیان گروه های شاهد و تیمار به مدت 6 هفته به ترتیب با جیره غذایی حاوی 0، 0/5، 1 و 2 درصد زردچوبه به میزان 3 درصد وزن بدن تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش تمامی گروه ها با غلظت 1 میلی گرم/ لیتر سولفات مس به مدت یک هفته مواجه شده و نهایتا وضعیت آنزیم های کبدی و آسیب های بافتی کبد و کلیه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در تیمارهای تغذیه شده با 1 و 2 درصد زردچوبه به طور معنی داری پایین تر از سایر گروه ها اندازه گیری شد، در عین حال آنزیم آلکالین فسفاتاز بعد از مواجهه با سولفات مس در تیمارهای یادشده بالاتر بود (0/05>P). در بررسی های بافت شناسی، آسیب های بافتی وارده به کبد و کلیه بطور محسوسی در ماهیان تغذیه شده با زردچوبه کمتر بود. و بر اساس نتایج بررسی حاضر افزودن 0/5 تا 2 % زردچوبه خوراکی در جیره باعث کاهش محسوس آسیب های کبدی احتمالی در مواجهه با سولفات مس در کپور معمولی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789786 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!