اضطراب و تغییرات همودینامیک در ضمن بلوک اسپاینال در سزارین با پیش داروی میدازولام و فنتانیل؛ کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دوز وریدی میدازولام و فنتانیل داخل وریدی به عنوان پیشداروی بیهوشی بر روی اضطراب و در نتیجه بر روی تغییرات همودینامیک خانمهای باردار به دنبال آنستزی اسپاینال است.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ( RCT ) دو سو کور، 145 خانم باردارکاندید سزارین به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. میزان استرس بیماران در بدو ورود به اتاق عمل با استفاده از پرسشنامه DASS2 مورد ارزیابی قرار گرفت. در بیماران گروه اول (میدازولام) 1 میلیگرم میدازولام (با حجم 1 سی سی)، در گروه دوم (فنتانیل) 50 میکروگرم فنتانیل (با حجم 1 سی سی ) و در گروه سوم (کنترل) یک سی سی سالین نرمال قبل از انجام پرپ و درپ اسپاینال آنستزی، به صورت وریدی تزریق شد. پس از انجام آسنتزی اسپاینال در پوزیشن خوابیده به پهلو برای تمامی بیماران متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، طول مدت سزارین، سطح حسی بلوک، گراویدیتی، ضربان قلب، فشار خون سیستولی، دیاستولی ومتوسط شریانی (قبل از انجام اسپاینال آنستزی و هر یک دقیقه تا 5 دقیقه و سپس هر 5 دقیقه تا انتهای عمل) و آپگار بدو تولد نوزاد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS ورسیون 22 آنالیز شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1790997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.