بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر بافت شناسی بیضه و هورمون های محور هیپوفیز- بیضه در موش های کوچک آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
نانو ذرات نقره قادرند از غشاهای بیولوژیکی عبور نمایند. لذا، این پژوهش جهت تاثیر نانو ذرات نقره بر بافت شناسی بیضه و هورمون های محور هیپوفیز- بیضه در موش های کوچک آزمایشگاهی انجام گرفت.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 36 سر موش نر بالغ سالم نژاد Balb/c با میانگین وزنی 3±28/5 گرم به طور تصادفی در سه گروه 12 تایی قرار گرفتند. گروه شاهد گروه تیمار 1 که نانو ذرات نقره با غلظت 20 قسمت در میلیون و گروه تیمار 2 که نانو ذرات نقره با غلظت 50 قسمت در میلیون دریافت کردند. در روزهای 21،7 و 40، چهار سر از موش های هر گروه را با ماده بی هوشی (10 میلی لیتر کتامین، 0/5 میلی لیتر آسپیرومازین، 2 میلی لیتر دیازپام و کمتر از 0/5 میلی لیتر زایلازین) به مقدار کمتر از 0/01 میلی لیتر به کمک سرنگ انسولین با تزریق عضلانی بی هوش کرده و عمل خون گیری به طور مستقیم از قلب آن ها صورت گرفت. تغییرات وزن بدن موش ها و بیضه ها با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازه گیری و ثبت شد. مقاطع بافتی از بیضه ها تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین مطالعه شدند. خون گیری مستقیم از ناحیه بطن به عمل آمد. نتایج به کمک ANOVA و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین وزن بدن موش ها اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد. تغییرات هیستوپاتولوژیک قابل توجهی در مورفولوژی بیضه در گروه تیمار با غلظت 50 قسمت در میلیون نسبت به تیمار با غلظت 20 قسمت در میلیون مشاهده شد. سطح LH سرم در گروه تیمار یک 8% و در گروه تیمار دو به میزان 31% نسبت به شاهد افزایش یافت. اما غلظت هورمون FSH موجود در سرم خون در گروه های تیمار با نانو ذرات نقره با دوزهای 20 قسمت در میلیون و 50 قسمت در میلیون تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان نداد.
نتیجه گیری
استفاده از نانو ذرات نقره می تواند سبب تغییرات هورمونی و بافتی در بیضه جنس نر شود و نهایتا بر عملکرد سیستم تولید مثلی نر و میزان باروری آن اثر بگذارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.