ارزیابی موضوعی و روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
هدف پژوهش، شناسایی وضعیت دامنه موضوعی و روش شناسی پژوهش های انجام گرفته در رشته تکنولوژی آموزشی، ترسیم وضع مطلوب از نظر متخصصان و روشن کردن خلاهای موضوعی و روش شناسی است. جامعه آماری شامل تمام پایان نامه های رشته تکنولوژی آموزشی در سه دانشگاه علامه طباطبایی، خوارزمی و اراک که تعداد آنها 338 نسخه و در مرحله دوم، مصاحبه با تعداد 26 نفر از استادان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و درصد) استفاده شد. یافته ها نشان داد که تنوع موضوعی بسیار گسترده است؛ پژوهش ها به قلمرو جدید تکنولوژی آموزشی، کمتر توجه داشته اند و بیشتر به برداشت سنتی از این رشته توجه شده است. بیشتر پژوهش ها با استفاده از روش های کمی با 46/96 درصد انجام شده و روش های کیفی با 54/3 درصد مورد غفلت و کم توجهی این متخصصان قرار گرفته است. همچنین پژوهشگران این رشته لازم است به زمینه های موضوعی از قبیل، تکنولوژی عملکرد انسانی، مدیریت، نوآوری، تحلیل کیفی و چند رسانه ای های آموزشی و روش های پژوهشی ازجمله روش های طولی، تک آزمودنی، تحلیل محتوا، روش شناسی کیو، اقدام پژوهی، نظریه زمینه ای، پژوهش های تاریخی و گروه متمرکز بیشتر توجه کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 206
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791502 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!