اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی گلایسین بتائین بر صفات زراعی و فیزیولوژیک کلزا در شرایط کم آبی در منطقه ورامین، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد ورامین به صورت کرت خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح (I1- آبیاری معمول، mm 60 تبخیر از تشتک تبخیر، I2 - تنش ملایم، mm 90 تبخیر از تشتک تبخیر و I3- تنش شدید،mm 120 تبخیر از تشتک تبخیر) و محلول پاشی گلایسین بتائین در چهار سطح (B1- آب خالص، B2 - 5/1در هزار، B3- دو در هزار و - B45/2 در هزار) بودند. اثرات متقابل سطوح آبیاری و محلول پاشی گلایسن بتائین بر عملکرد دانه، محتوای گلایسین بتائین، محتوای مالون دی آلدئید، محتوای کلروفیل aو b معنی دار بود. به طور کلی با افزایش غلظت گلایسین بتائین به ویژه تحت شرایط محدودیت شدید آبیاری، میزان عملکرد دانه و صفات ذکر شده (به جز محتوای مالون دی آلدئید) افزایش یافت. اثر متقابل دور آبیاری و غلظت گلیسین بتائین در محتوای پرولین و RWC معنی دار نشد. اما اثرات ساده عوامل مذکور در این صفات معنی دار بود. بالا ترین محتوای رطوبت نسبی (87/80 درصد) و محتوای پرولین (7/15 میکرو مول بر گرم وزن تر) به ترتیب در غلظت 5/2 در هزار و 5/1 در هزار گلایسین بتائین مشاهده شد. در حالی که محتوای پرولین در تیمار 5/2 در هزار گلایسین بتائین به کم ترین مقدار خود رسید
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791992 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.