بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni)

چکیده:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (SteviarebaudianaBertoni)، آزمایشی در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین واقع در استان تهران - شهرستان ورامین در سال 1393، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت در چهار سطح: 15 فروردین، 30 فروردین، 15 اردیبهشت و 30 اردیبهشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست در چهار سطح: شاهد (عدم مصرف)، کاربرد پنج تن ورمی کمپوست در هکتار، کاربرد 10 تن ورمی کمپوست در هکتار و کاربرد 15 تن ورمی کمپوست در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و ورمی کمپوست بر میزان استویوزید، گلیکوزید، ریبودیوزید، کلروفیلa، کلروفیل bتاثیر معنی داری داشت؛ بیش ترین مقدار محتوای استویوزید مربوط به تیمار کشت در تاریخ 15 اردیبهشت با کاربرد 15 تن در هکتار ورمی کمپوست با 4/4درصد و کم ترین مقدار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 30 اردیبهشت و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با 80/2 درصد بود بیش ترین محتوای ریبودیوزید از تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن ورمی کمپوست در هکتار با 10/3 درصد و کم ترین میزان از تیمار تاریخ کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با 38/1 درصد به دست آمد و بالا ترین میزان محتوای گلیکوزیدهای استویول از تیمار کاشت در تاریخ 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن در هکتار ورمی کمپوست با 53/7 درصد و کم ترین میزان محتوای گلیکوزید های استویول از تیمار کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با 38/4 درصد بود، بیش ترین میزان محتوای کلروفیل a از تیمار کشت در تاریخ 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تتن در هکتار ورمی کمپوست با mg.m3/1 و کم ترین مربوط از تاریخ کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با mg.m 41/0حاصل شد و بالا ترین محتوای کلروفیل b از تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن ورمی کمپوست با mg.m 44/0 به دست آمد که تفاوت معنی داری با تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 10 تن ورمی کمپوست نداشت و کم ترین مقدار محتوای کلروفیل bاز تیمار تاریخ کاشت 15 فروردین و عدم مصرف ورمی کمپوست با mg.m 15/0 حاصل شد. کاربرد 15 تن ورمی کمپوست در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت بیش ترین تاثیر را در صفات مورد اندازه گیری داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.