بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی

پیام:
چکیده:

گرایش کارآفرینانه از مفاهیم اصلی در ادبیات کارآفرینی می باشد که نقش مهمی در ارتقای عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایفا می نماید. از طرف دیگر، ضرورت برندسازی نیز که در ادبیات بازاریابی مطرح شده است در سال های اخیر توجه فعالان کسب و کار را به خود جلب نموده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی می باشد. پژوهشگران ابتدا چارچوب نظری برای سازه های پژوهش (گرایش کارآفرینانه، برندسازی و رشد کسب و کار) تدوین نمودند که به دلیل چند بعدی بودن مفهوم برندسازی، دو مولفه اصلی آن (جهت گیری برند و منابع برند) مورد استفاده قرار گرفت. سپس پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت پنج نقطه ای تدوین شد و بین اعضای نمونه آماری (133 شرکت کوچک و متوسط در شهرک صنعتی یزد) توزیع گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار اسمارت پی.ال.اس با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به شیوه کمینه مربعات جزئی تحلیل شد و به کمک تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، صحت فرضیات مطرح شده مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار و برندسازی، تاثیر مثبت و معنادار برندسازی بر رشد کسب و کار و نیز رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار به صورت غیر مستقیم از طریق برندسازی می باشد. نتایج تحقیق علاوه بر آنکه از جهت نظری حائز اهمیت می باشند و ارتباط بین دو حوزه کارآفرینی و بازاریابی را برقرار می سازند، از جهت کاربردی نیز می توانند راهگشای فعالان صنعت قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.